Quan hệ cổ đông


Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico - Hapulico Industry

Prev
1
2
3
4
Next

Thông báo mời họp Đại cổ đồng thường niên 2017 (Last updated @ 09h:51, 07/05/2017)

HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, được tổ chức bắt đầu vào hồi 7h30 thứ sáu ngày 06/5/2016... (Last updated @ 16h:27, 25/04/2016)

HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, được tổ chức bắt đầu vào hồi 7h30 thứ năm ngày 28/5/2015... (Last updated @ 10h:59, 12/05/2015)

HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, được tổ chức bắt đầu vào hồi 7h30 thứ năm ngày 22/5/2014... (Last updated @ 09h:49, 05/05/2014)

Thông báo chuyển văn phòng đại diện (Last updated @ 09h:07, 30/11/2013)

Thông báo phát phát hành cổ phiếu ra công chúng - 2013 (Last updated @ 22h:21, 16/09/2013)

Điều lệ hoạt động - Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO (Last updated @ 14h:52, 05/09/2013)

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (Last updated @ 14h:34, 05/09/2013)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (Last updated @ 10h:38, 12/05/2013)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 (Last updated @ 09h:50, 03/05/2012)


Chuyên mục khác

 
Relevant Links: | litec.vn