Quan hệ cổ đông


Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico - Hapulico Industry


Hợp đồng kiểm toán 2018

Hợp đồng kiểm toán 2018 (Last updated @ 10h:48, 23/11/2018)


Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2018

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2018 (Last updated @ 17h:26, 28/07/2018)


Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ năm 2018

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ năm 2018 (Last updated @ 08h:33, 21/05/2018)


Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 (Last updated @ 15h:53, 05/05/2018)


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Last updated @ 08h:59, 02/05/2018)


BCTC đã KT năm 2017

BCTC đã KT năm 2017 (Last updated @ 10h:16, 06/04/2018)


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2017

Thông báo mời họp Đại cổ đồng thường niên 2017 (Last updated @ 09h:51, 07/05/2017)


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, được tổ chức bắt đầu vào hồi 7h30 thứ sáu ngày 06/5/2016... (Last updated @ 16h:27, 25/04/2016)


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, được tổ chức bắt đầu vào hồi 7h30 thứ năm ngày 28/5/2015... (Last updated @ 10h:59, 12/05/2015)


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, được tổ chức bắt đầu vào hồi 7h30 thứ năm ngày 22/5/2014... (Last updated @ 09h:49, 05/05/2014)


Thông báo chuyển văn phòng đại diện

Thông báo chuyển văn phòng đại diện (Last updated @ 09h:07, 30/11/2013)


Thông báo phát phát hành cổ phiếu ra công chúng - 2013

Thông báo phát phát hành cổ phiếu ra công chúng - 2013 (Last updated @ 22h:21, 16/09/2013)


Điều lệ hoạt động - Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO

Điều lệ hoạt động - Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO (Last updated @ 14h:52, 05/09/2013)


Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (Last updated @ 14h:34, 05/09/2013)


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (Last updated @ 10h:38, 12/05/2013)


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 (Last updated @ 09h:50, 03/05/2012)


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 (Last updated @ 09h:46, 04/05/2011)


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 (Last updated @ 12h:33, 13/05/2010)