Download QHCĐ

dirTHƯ MỤC GỐC: 
Tên file Ngày cập nhật Định dạng Lần tải
B/c tình hình quản trị công ty 6 tháng 2020   07/06/2020     format file pdf     20
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020   06/27/2020     format file pdf     24
Tài liệu họp đhđcđ thường niên 2020   06/06/2020     format file rar     37
Thông báo gia hạn họp đại hội ĐCĐ 2020   04/17/2020     format file rar     57
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2019   01/18/2020     format file pdf     97
Thông báo chi trả cổ tức 2019   01/08/2020     format file pdf     69
Kết luận kiểm tra thuế 2017   12/02/2019     format file pdf     81
QĐ kiểm tra thuế 2017   12/02/2019     format file pdf     88