DOWNLOAD - QHCĐ

dirTHƯ MỤC GỐC: 
Tên file Ngày cập nhật Định dạng Lần tải
B/c tình hình quản trị công ty 6 tháng 2020   07/06/2020     format file pdf     397
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020   06/27/2020     format file pdf     368
Tài liệu họp đhđcđ thường niên 2020   06/06/2020     format file rar     393
Thông báo gia hạn họp đại hội ĐCĐ 2020   04/17/2020     format file rar     322
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2019   01/18/2020     format file pdf     455
Thông báo chi trả cổ tức 2019   01/08/2020     format file pdf     190
Kết luận kiểm tra thuế 2017   12/02/2019     format file pdf     190
QĐ kiểm tra thuế 2017   12/02/2019     format file pdf     179


Relevant Links: | litec.vn | hapulico.vn | hapulicoindustry.com |