T/B mời họp ĐHĐCĐ 2013


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013


Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2013


Kính gửi: Quý cổ đông ............................................................................ Mã cổ đông: ......................

Địa chỉ theo CMND: .....................................................................................................................

Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

Số CMND/ĐKKD: ..........................................................................................................................

Số lượng cổ phiếu sở hữu: ...........................................cổ phần


Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013, cụ thể như sau:


1- Thời gian : 7h30 ngày 25 tháng 5 năm 2013.

2- Địa điểm : Hội trường tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3- Thành phần : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 06/5/2013.

4- Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 của HĐQT, báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

- Thông qua báo cáo năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận của năm 2013.

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

5- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể tải về từ website: www.litec.com.vn: Nội dung và chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên từ ngày 10/5/2013 đến ngày 25/5/2013.

6- Thời gian đăng ký:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2013, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Đại diện của công ty tại Hà Nội (Người nhận cô Trần Ngọc Dung nhân viên VPĐD) trước 16h00 ngày 24/05/2013 theo địa chỉ:

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Số 77 Tô Hiến Thành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: 04.39747890; 04.39747891 Fax: 04.39747892.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, thông báo mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN HẬU PHƯỢNG