T/B mời họp ĐHĐCĐ 2012


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012


Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018


Kính gửi: Quý cổ đông ............................................................................ Mã cổ đông: ......................

Địa chỉ theo CMND: .....................................................................................................................

Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................

Số CMND/ĐKKD: ..........................................................................................................................

Số lượng cổ phiếu sở hữu: ...........................................cổ phần


Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012, cụ thể như sau:


1- Thời gian: 7h30 ngày 10 tháng 6 năm 2012.

2- Địa điểm: Hội trường tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 15/5/2012.

4- Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2011 và Nhiệm kỳ 2009 - 2011 của HĐQT, báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và Nhiệm kỳ 2012 - 2014.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận của năm 2012.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2014.

5- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể tải về từ website: www.litec.com.vn: Nội dung và chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên từ ngày 20/5/2012 đến ngày 10/6/2012.

6- Thời gian đăng ký:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền); thư đề cử, ứng cử, hồ sơ cá nhân liên quan theo quy định về việc đề cử, ứng cử nhận sự tham gia HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2012 - 2014 theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Đại diện của công ty tại Hà Nội (Người nhận cô Trần Ngọc Dung nhân viên VPĐD) trước 16h00 ngày 06/05/2012 theo địa chỉ:

VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Số 77 Tô Hiến Thành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: 04.39747890; 04.39747891 Fax: 04.39747892.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, thông báo mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Hậu Phượng