T/B mời họp ĐHĐCĐ 2011


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011


THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

 

          Kính gửi : Các quý vị cổ đông công ty cổ phần công nghiệp Hapulico

          Địa chỉ     : [DiaChiCD]

          Số CMTND/ĐKSH: [CMTND]

Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011, cụ thể như sau:

1- Thời gian : 7h30 ngày 14 tháng 05 năm 2011.

2- Địa điểm : Hội tr­êng tÇng 10 th­ viÖn T¹ Quang Böu -  §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi, quËn Hai Bµ Tr­ng, thµnh phè Hµ Néi.

3- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hapulico industry theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 28/04/2011.

4- Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010 của HĐQT, báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ SXKD và phát triển năm 2011.

- Thông qua báo cáo của BKS Công ty.

-  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự trù phương án phân phối lợi nhuân năm 2011.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

  5- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể tải về từ website: www.litec.com.vn: Nội dung và chương trình đại hội; giấy ủy quyền dự họp và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên từ ngày  01/05/2010 đến ngày 12/05/2011.

6- Thời gian đăng ký:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự ĐHĐCĐ và gửi Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) theo fax hoặc theo đường bưu điện hoặc email cho Phòng Hành chính tổng hợp Công ty trước 16h00 ngày 10/05/2010 theo địa chỉ:

                        VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

77 Tô Hiến Thành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

                        Tel: 04.39747890           Fax: 04.39747892.                   

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND/Hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

             CHỦ TỊCH

                                         

                                                                                                        Trần Hậu Phượng