T/B mời họp ĐHĐCĐ 2010


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2010


THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

             

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Điện-Chiếu sáng
     

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện - Chiếu sáng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, thông tin cụ thể như sau:

   

1. Thời gian: Đón tiếp Quý cổ đông từ 7h00' thứ bảy, ngày 22/05/2010

   

2. Địa điểm: HỘI TRƯỜNG TẦNG 10 - THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  (Bên trong trường đại học BKHN)

   

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Litec.,JSC theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/04/2010

   

4. Nội dung chính của Đại hội

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 của HĐQT, báo cáo tài chính 2009 đã kiểm toán, phương  hướng nhiệm vụ SXKD và phát triển năm 2010

- Thông qua báo cáo của BKS Công ty

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

   

5. Tài liệu gửi trực tiếp đến Quý cổ đông:

- Thông báo mời họp
- Giấy uỷ quyền
- Chương trình đại hội
- Sơ đồ chỉ dẫn đến địa điểm đại hội

  

6. Tài liệu để cổ đông tham khảo:

Chương trình đại hội:                                     Tải về

* Báo cáo số liệu hoạt động kinh doanh:          Tải về

* Tờ trình đại hội đồng cổ đông năm 2010:      Tải về

* Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông:     Tải về

    

                 

                                

KHI ĐI THAM DỰ ĐẠI HỘI, KÍNH ĐỀ NGHỊ QUÝ CỔ ĐÔNG VUI LÒNG MANG THEO "Thông báo mời họp", "Giấy uỷ quyền" (nếu có) và giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) để đăng ký tham dự đại hội